top of page
Accounting Documents
89
Група

РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОБИВКАТА

Во корист на сметките од групата 89 - Распоредување на добивката, се евидентираат распоредените износи за намените според називите на сметките од оваа група.

bottom of page