top of page
Accounting Documents
883
Синтетска сметка

Сеопфатна загуба која им припаѓа на учество кое нема контрола

На сметката 883 - Сеопфатна загуба која им припаѓа на учество кое нема контрола, се евидентира износ според називот на сметката.

bottom of page