top of page
Accounting Documents
851
Синтетска сметка

Удел во останата сеопфатна загуба на придружни друштва

На сметката 851- Удел во останата сеопфатна загуба на придружни друштва, се евидентира износ според називот на сметката.

bottom of page