top of page
Accounting Documents
843
Синтетска сметка

Загуба од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба

На сметката 843 - Загуба од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба, се евидентира износ според називот на сметката.

bottom of page