top of page
Accounting Documents
832
Синтетска сметка

Загуба која припаѓа на сопствениците на матичното друштво

На сметката 832 - Загуба која припаѓа на сопствениците на матичното друштво, се евидентира износот според називот на сметката.

bottom of page