top of page
Accounting Documents
820
Синтетска сметка

Нето добивка за периодот

На сметката 820 - Нето добивка за периодот се евидентира износот според називот на сметката

bottom of page