top of page
Accounting Documents
813
Синтетска сметка

Други давачки

На сметката 812- Одложени даночни расходи, се евидентираат износи според називот на сметката.

bottom of page