top of page
Accounting Documents
771
Синтетска сметка

Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од работењето со поврзани друштва

На сметката 771 - Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од работењето со поврзани друштва, се евидентираат приходите од курсни разлики настанати во пресметковниот период од односи со матични, зависни и други поврзани друштва.

bottom of page