top of page
Accounting Documents
765
Синтетска сметка

Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските

На сметката 765 - Приходите од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските, се евидентира приходот според називот на сметката.

bottom of page