top of page
Accounting Documents
763
Синтетска сметка

Добивки од продажба на материјали и отпадоци

На сметката 763 - Добивки од продажба на материјали и отпадоци, се евидентираат приходите според називот на сметката.

bottom of page