top of page
Accounting Documents
747
Синтетска сметка

Приходи од наемнини

На сметката 747 -Приходи од наемнини, се опфаќаат приходи врз основа на наемнини.

bottom of page