top of page
Accounting Documents
743
Синтетска сметка

Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци

На сметката 743 - Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци се евидентираат приходите од продажба според називот на сметката.

bottom of page