top of page
Accounting Documents
741
Синтетска сметка

Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата

На сметката 741 - Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата, се евидентираат остварените приходи според називот на сметката.

bottom of page