top of page
Accounting Documents
733
Синтетска сметка

Приходи од продажба на добра и услуги на поврзани друштва врз други основи

На сметката 732 - Приходи од специфично работење на поврзани друштва, се евидентираат приходите од извозници, од увоз за туѓа сметка, од комисиона и консигнациона продажба од матични, зависни и други поврзани друштва.

bottom of page