top of page
Accounting Documents
73
Група

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ДОБРА И УСЛУГИ НА ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

На сметките од групата 73 - Приходи од продажба на добра и услуги на поврзани друштва, се евидентираат остварените приходи од продажбата на производи, стоки и услуги на матични, зависни и други поврзани друштва во земјата и во странство.

bottom of page