top of page
Accounting Documents
668
Синтетска сметка

Вредносно усогласување на залихата на стоките

На сметката 668 - Вредносно усогласување на залихата на стоките, се евидентира разликата меѓу пониската нето реализациона вредност и сметководствената вредност на залихите евидентирани на сметките од групата 66.

bottom of page