top of page
Accounting Documents
661
Синтетска сметка

Стоки во туѓ склад

На сметката 661 - Стоки во туѓ склад, се евидентира вредноста на залихите на стоки кои се дадени за складирање во туѓ склад, силос, ладилник и друго, и кои се дадени за комисиона и консигнациона продажба.

bottom of page