top of page
Accounting Documents
618
Синтетска сметка

Вредносно усогласување на биолошки средства

На сметката 618 - Вредносно усогласување на биолошки средства, се евидентира вредносното усогласување на залихите на биолошките средства.

bottom of page