top of page
Accounting Documents
602
Синтетска сметка

Залиха на застарени недовршени производи, полупроизводи и делови

На сметката 602 - Залиха на застарени недовршени производи, полупроизводи и делови, се евидентира вредноста на залихите според називот на сметката.

bottom of page