top of page
Accounting Documents
490
Синтетска сметка

Распоред на директни трошоци - за пресметка на вредноста на добра (производи) и услуги

Сметките од групата 49 - се затвораат со сметките на останатите групи од класа 4 на крајот од годината, односно при изработката на годишната сметка.

bottom of page