top of page
Accounting Documents
48
Група

УДЕЛ ВО ЗАГУБА НА ПРИДРУЖНО ДРУШТВО И НЕТО ЗАГУБА ОД ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ

На сметките од групата 48 - Удел во загубата на придружно друштво и нето загуба од прекинато работење се евидентираат расходите според називите на сметките од оваа група.

bottom of page