top of page
Accounting Documents
472
Синтетска сметка

Останати финансиски расходи од поврзани друштва

На сметката 472 - Останати финансиски расходи од поврзани друштва, се евидентираат финансиските расходи врз основа на валутна клаузула, и други финансиски расходи од работењето со матични, зависни и други поврзани друштва.

bottom of page