top of page
Accounting Documents
464
Синтетска сметка

Кусоци, кало, растур, расипување и кршење

На сметката 464 - Кусоци, кало, растур, расипување и кршење се евидентираат кусоците утврдени со попис, како и кало, растур, расипување и кршење при манипулирање со средствата до нормираните износи и над нормираните износи.

bottom of page