top of page
Accounting Documents
445
Синтетска сметка

Трошоци за осигурување

На сметката 445 -Трошоци за осигурување, се евидентираат премии за осигурување на нематеријални и материјални средства, премии за вршење на дејност, премии за вршење на ризични работи, премии за доброволно осигурување на вработени во пензиски фондови, премии за докуп на стаж за пензија и други премии.

bottom of page