top of page
Accounting Documents
443
Синтетска сметка

Трошоци за спонзорства и донации

На сметката 443 -Трошоци за спонзорства и донации, се евидентираат трошоците според називот на сметката.

bottom of page