top of page
Accounting Documents
438
Синтетска сметка

Долгорочни резервирања за кауции и депозити

На сметката 438 -Долгорочни резервирања за кауции и депозити, се евидентираат трошоците според називот на сметката.

bottom of page