top of page
Accounting Documents
435
Синтетска сметка

Долгорочни резервирања за користи на вработените

На сметката 435 -Долгорочни резервирања за користи на вработените, се евидентираат трошоците според називот на сметката.

bottom of page