top of page
Accounting Documents
422
Синтетска сметка

Останати трошоци за вработените

На сметката 422- Останати трошоци за вработените, се евидентираат трошоците за вработените за отпремнина при заминување во пензија, еднократен надоместок во вид на испратнина, јубилејни награди, регрес за годишен одмор, помошти на вработените и слично.

bottom of page