top of page
Accounting Documents
421
Синтетска сметка

Плата и надоместоци на плата - бруто (за администрација, управа и продажба)

На сметката 421 - Плата и надоместоци на плата - бруто (за администрација, управа и продажба), се евидентираат трошоците според називот на сметката.

bottom of page