top of page
Accounting Documents
311
Синтетска сметка

Суровини и материјали на пат

На сметката 311 - Суровини и материјали на пат, се евидентираат суровините и материјалите на пат.

bottom of page