top of page
Accounting Documents
283
Синтетска сметка

Долгорочни обврски спрема добавувачи од странство

На сметката 283 - Долгорочни обврски спрема добавувачи од странство, се евидентираат обврските за набавка на производи, стоки и услуги спрема добавувачите во странство.

bottom of page