top of page
Accounting Documents
272
Синтетска сметка

Резервирања за трошоци за преструктуирање

На сметката 272 - Резервирања за трошоци за преструктуирање, се евидентираат резервирањата според називот на сметката.

bottom of page