top of page
Accounting Documents
27
Група

ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА

На сметките од групата 27 - Долгорочни резервирања, се евидентираат долгорочните резервирања за трошоци и ризици, кои се признаваат и вреднуваат во согласност со МСС 19, МСС 37 и други релевантни МСФИ и оддел 21 и 28 на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти. Неискористениот износ на резервирањето се укинува со одобрување на сметката од група 76 - Приходи од укинување на долгорочните резервирања .

bottom of page