top of page
Accounting Documents
255
Синтетска сметка

Обврски за членарини

На сметката 255 - Обврски за членарини, се евидентираат обврските според називот на сметката.

bottom of page