top of page
Accounting Documents
253
Синтетска сметка

Обврски врз основа на наем

На сметката 253 - Обврски врз основа на наем, се евидентираат обврските според називот на сметката.

bottom of page