top of page
Accounting Documents
240
Синтетска сметка

Обврски за плата и надоместоци на плата

На сметката 240 - Обврски за плата и надоместоци на плата, се евидентираат обврските според називот на сметката.

bottom of page