top of page
Accounting Documents
232
Синтетска сметка

Обврски за царини и царински давачки

На сметката 232 - Обврски за царини и царински давачки, се евидентираат царините кои влегуваат во состав на зависните трошоци при набавката на залихите и на нетековните средства.

bottom of page