top of page
Accounting Documents
231
Синтетска сметка

Обврски за акцизи

На сметката 231 - Обврски за акцизи, се евидентираат обврските за акцизи при увоз и промет на акцизни добра.

bottom of page