top of page
Accounting Documents
224
Синтетска сметка

Обврски од специфично работење од неповрзани друштва

На сметката 224 - Обврски од специфично работење од неповрзани друштва, се евидентираат обврските врз основа на комисиона и консигнациона продажба во земјата и во странство, увоз, извоз за туѓа сметка и други обврски од специфично работење во земјата и во странство.

bottom of page