top of page
Accounting Documents
221
Синтетска сметка

Обврски спрема добавувачи од странство

На сметката 221 - Обврски спрема добавувачи од странство, се евидентираат фактурираните и нефактурираните обврски спрема добавувачите во земјата, освен обврските спрема матичните, зависни и други поврзани друштва.

bottom of page