top of page
Accounting Documents
212
Синтетска сметка

Обврски од поврзани друштва за аванси, депозити и кауции во земјата

На сметката 212 - Обврски од поврзани друштва за аванси, депозити и кауции во земјата, се евидентираат обврските според називот на сметката.

bottom of page