top of page
Accounting Documents
161
Синтетска сметка

Краткорочни кредити и заеми од поврзани друштва во странство

На сметката 161 - Краткорочни кредити и заеми од поврзани друштва во странство, се евидентираат краткорочните кредити и заеми со рок на доспевање до една година, дадени на матични, зависни и други поврзани друштва во странство.

bottom of page