top of page
Accounting Documents
130
Синтетска сметка

Данок на додадена вредност

На сметката 130 - Данок на додадена вредност, се искажуваат побарувањата за данок на додадена вредност. Во задолжување на оваа сметка се искажува и пренесениот пресметан данок на додадена вредност од претходниот учесник во прометот.

bottom of page