top of page
Accounting Documents
125
Синтетска сметка

Побарувања од камати (договорни и казнени)

На сметката 125 - Побарувања од камати (договорни и казнени), се евидентираат побарувањата според називот на сметката.

bottom of page