top of page
Accounting Documents
122
Синтетска сметка

Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата

На сметката 122 - Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата, се евидентираат дадените аванси депозити и кауции за набавка на добра и услуги.

bottom of page