top of page
Accounting Documents
108
Синтетска сметка

Останати парични средства

На сметката 108 - Останати парични средства, се опфаќаат паричните средства кои не се евидентирани на другите сметки во рамки на групата на сметки 10 и паричните средства чие користење е ограничено или чија вредност е намалена.

bottom of page