top of page
Accounting Documents
045
Синтетска сметка

Спорни и ризични побарувања

На сметката 045 - Спорни и ризични побарувања, се евидентираат побарувањата според називот на сметката.

bottom of page