top of page
Accounting Documents
04
Група

ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

На сметките од групата 04 - Долгорочни побарувања, се евидентираат побарувањата со рок на доспеаност подолг од 1 година кои се признаваат и вреднуваат во согласност со МСС 18, МСС 39 и други релевантни МСФИ и оддели 11, 12, 23 и други релевантни оддели на меѓународниот стандард за финансиско известување за мали и средни субјекти.

bottom of page