top of page
Accounting Documents
035
Синтетска сметка

Финансиски средства расположиви за продажба

На сметката 035 - Финансиски средства расположиви за продажба, се евидентираат оние средства кои се определени како расположливи за продажба во согласност со сметководствената политика.

bottom of page