top of page
Accounting Documents
034
Синтетска сметка

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

На сметката 034 - Финансиски средства кои се чуваат до доспевање, се евидентираат финансиските средства со фиксни или утврдени износи на плаќање и со фиксно доспевање, за кои друштвото има намера и способност да ги држи до доспевање.

bottom of page